PSR-E360 ポータブルキーボード

デジタルキーボード

EN Owner's Manual DE Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi ES Manual de instrucciones PT Manual do Proprietário IT Manuale di istruzioni NL Gebruikershandleiding PL Podrcznik uytkownika RU DA Brugervejledning SV Bruksanvisning CS Uzivatelská pírucka SK Pouzívateská prírucka HU Használati útmutató SL Navodila za uporabo BG RO Manualul proprietarului LV Lietotja rokasgrmata LT Vartotojo vadovas ET Kasutusjuhend HR Korisnicki prirucnik TR Kullanici el kitabi VI Hng dn s dng

英語 Cesky Deutsch Slovencinna Français Magyar Español Slovenscina Português Italiano Român Nederlands Latviski Polski Lietuvi k. エステティキール ダンスク・フルヴァツキー・スヴェンスカ・テュルクチェ
ティンヴィット

ヴォルジッチチグ
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT
注意してください deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.
ネットアダプタ用

警告

ヴォルジッチチグ

· Deze netadapter は uitsluitend bedoeld voor gebruik met elektronische instrumenten van Yamaha です。 Gebruik de netadapter niet voor andere doeleinden.
· Alleen voor binnenshuis gebruik. vochtige omgevingen の Niet gebruiken。

· Zorg er bij het opstellen voor dat het stopcontact makkelijk toegankelijk です。 Schakel de aan/uit-schakelaar van het instrument bij storeen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker van de netadapter uit het stopcontact. Als de netadapter is aangesloten op de AC-uitgang, is er nog een minimale stroomdoorvoer, zelfs als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld. また、インストゥルメントがランゲ ティド ニエト ゲブルクトに接続されているため、ネットワークが停止しているため、連絡先が停止していることがわかります。

フォールディット楽器

警告

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijkletsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

スパニングストレージ/ネットアダプター

ウォーシュウイングテゲンウォーター

· Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming en kachels. beschadig het snoer ook niet en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
· Gebruik Het Instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische spanning. De vereiste spanning wordt vermeld op het naampラーチェ・ヴァン・ヘットの楽器。
· Gebruik uitsluitend de voorgeschreven adapter (15 ページ)。 Gebruik van een andere adapter kan beschadiging of oververhitting veroorzaken.
· Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder vail of stof dat zich erop heeft verzameld.

· Stel het instrument niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen​​, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op het instrument. Wanneer een vloeistof, zoals water, in het instrument lekt, schakelt u het instrument onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
· Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact wanneer u natte handen hebt.
Waarschuwingtegenブランド

ニート・オープンン

· Plaats geen brandende voorwerpen、zoals kaarsen、op het apparaat。 ブランドを評価し、ブランドを評価することができます。

· Dit 楽器 bevat geen door de gebruiker te reparren onderdelen. Maak het instrument nooit open en probeer niet de inwendige onderdelen te demonteren of te wijzigen. また、楽器の不具合が発生した場合は、ヤマハのサービス担当者がドアを開けて楽器を鳴らしてください。

電池
· Volg de onderstaan​​de voorzorgsmaatregelen。 Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ontploffing, brand, rekken van batterijvloeistof. – probeer batterijen nooit te openen of te demonteren. – Gooi batterijen nooit in het vur.

2 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

DMI-5 1/3

– probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
– Houd de batterijen uit de buurt van voorwerpen die metal bevatten, zoals kettingen, haarspelden, munten en sleutels.
– Gebruik alleen het opgegeven batterijtype (15 ページ).
– バッテリーの種類やモデルの種類、ドアの製造方法など、さまざまなデータが表示されます。
– Vergewis u er van dat de Batteryijd op de juiste manier geplaatst worden (let op de + en – tekens)。
– 楽器はすべて、定期的に使用されるバッテリーです。
– ニッケル水素電池を使用して、バッテリーを充電してください。 Gebruik voor het opladen alleen het aangegeven oplaadapparaat.
· ファン クライネ キンダーレンを攻撃する必要はありません。

· Vermijd の連絡先は、de vloeistof uit lekke batterijen に会いました。 連絡先のバテリーヴロイストは、芸術の中で水に出会ったことを知りました。 Batterijvloeistof は、chemische brandwonden veroorzaken の corrosief en kan gezichtsverlies です。
Als u onregelmatigheden opmerkt
· また、オプションのストレージ、オプション、パワー シェークラーのミッドデリーク キット、ステッカー キット、ストップ コンタクトを保存することもできます。 (Als u batterijen gebruikt, verwijdert u alle batterijen uit het instrument.) Laat het het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel. – beschadigd の de stekker raakt versleten の Het netsnoer。 – Het instrument verspreidte een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het instrument. – Er は het 楽器 gevallen の voorwerp です。 – Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het instrument.

ヴォルジッチチグ

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel biju uzelf en anderen of beschadiging van het instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

スパニングストレージ/ネットアダプター
· ストップコンタクトを介して機器を操作します。 Dit kan Leiden tot een verminderde geluidskwaliteit of oververhiting in het stopcontact.
· Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt.
· Verwijder de stekker uit het het stopcontact tijdens onweer of als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.
場所
· オンゲルク カン オムヴァレンごとに、さまざまな操作を行うことができます。
· Verwijder voordat u het instrument verplaats alle aangesloten snoeren, om beschadiging van de kabels te voorkomen en letsel bij personen die erover zouden kunnen struikelen.
· erop tijdens het opstellen van het instrument dat het te gebruiken stopcontact gemakkelijk bereikbaar にしましょう。 また、楽器のオプトリードを正しく保存するために、POWER-SCHAKELAAR ONMIDDELLijK UT EN VERWIJDERT U DE STEKKER UT HET STOPCONTACT を保存します。 Ook wanneer de POWER-schakelaar は uitgeschakeld であり、loopt er nog een 最小限の hoeveelheid stroom naar het 楽器です。 Verwijder de stekker uit het het stopcontact als u het instrument gedurende Langere tijd niet gebruikt.

· Gebruik uitsluitend de standard die voor uw instrument wordt aanbevolen. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven om deze te bevestigen. Als u dit niet doet, kunnen de inwendige onderdelen beschadigd raken en kan het instrument omvallen.
アーンスルイティンゲン
· Schakel de stroomtoevoer naar alle onderdelen uit voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten. ステル アレ ヴォリュームニボース in op het laagste niveau voordat u de stroomtoevoer naar alle onderdelen in- uitschakelt.
· Zorg dat het volume van alle conponenten は、さまざまな情報を収集するために必要な情報を取り込みます。
ゾルグヴルディッヒ・ベハンデレン
· de openen van het 楽器の手のステーキ ギン ビンガー。 · Steek nooit papieren, andere voorwerpen のメタレン in de
オープニング ヴァン ヘット パネルのヘッ​​ト キーボード エン ラート ゲーン フォアヴェルペン デゼ オープニング ヴァレン. ディット・カン・リチャメリク・レセル・ビジュ・オブ・アンデレン、シャーデ・アン・ヘット・アン・ヘット・アン・ヘット・アン・デ・ウェルキング・ヴァン・デ・ウェルキング・ヴェロアザケンのヴァーストリングの固有名詞。 · Leun niet op het instrument, plaats er geen zware voorwerpen op en ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen. · Gebruik het の楽器/apparaat of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit perperent gehoorverlies kan veroorzaken. KNO-arts als u ruis のコンサルタントは、gehoorverlies constateert の uw oren にいます。

DMI-5 2/3

PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング3

ヤマハは、変更されたヴァン・ヘット・インストゥルメントのnoch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruikであり、beschadiging van gegevensのnoch voor verliesです。
Schakel het instrument altijd uit als u het niet gebruikt. Zelfs als de [ ] (Standby/On)-schakelaar op stand-by staat (display is uit), loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom door het instrument. また、インストゥルメントがランゲ ティド ニエト ゲブルクトに接続されているため、ネットワークが停止しているため、連絡先が停止していることがわかります。 Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig te worden behandeld.

Het modelnummer、het serienummer、de stroomvereisten enz. worden vermeld op of in de nabijheid van het typeplaatje, dat zich aan de onderzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder gereservererde ruimte te noteren. geval van diefstal te vergemakkelijken.

モデル番号 シリアル番号

注意
Houd u aan onderstaan​​de waarschuwingen om
収納する/学校に行く
andere eigendommen の aan de gegevens
防ぐために。
Behandeling · Gebruik het 楽器 niet in de nabijheid van een tv,
ラジオ、ステレオ装置、携帯電話のアンデレ・エレクトリッシュ・アパラテン。 Het 楽器、de tv of de radio kunnen bijgeluidgenereren。 また、同じ楽器が iPad や iPhone の iPod touch に登場したり、私たちのアドバイザーである私たちは、さまざまな方法でデバイスを開発したりしています。 · Afhankelijk van de toestand van de omringende radiogolven kan het instrument mogelijk een storage veroorzaken. · Stel het instrument niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen of aan Extreme koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in een auto), om eventuele vervorming van het bedieningspaneel, beschadiging van de interne componenten of instabiele werking teフォルコメン。 (Gecontroleerd bedrijfstemperatuurbereik: 5 40 °C.) · Plaats geen vinyl, plastic of ruberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit verkleuring van het panel of het keyboard tot geolg kan hebben.
Onderhoud · Reinig het 楽器は een zachte doek と出会いました。
Gebruik geen verfverdunners、oplosmiddelen、アルコール、schoonmaakmiddelen of chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.
Gegevens opslaan · Sommige gegevens van dit 楽器 (pagina 14)
blijven behouden als het instrument wordt uitgezet. De opgeslagen gegevens kunnen echter verloren gaan door een technisch problem, bedieningsfout enzovoort.

(bottom_nl_01)
情報
Auteursrechten · Het kopiëren van commerciel verkrijgbare
muziekgegevens, inclusief maar niet beperkt tot MIDI-gegevens en/of audiogegevens, is strict verboden, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik. · ヤマハのすべての製品は、ヤマハのすべての製品を購入する前に、すべての製品を購入してください。 Vanwege auteursrechtwetten en andere relatede wetten is het NIET toegestaan​​ om media te distribueren waarop deze inhoud is opgeslagen of opgenomen indien deze nagenoeg niet verschillen van die in het product. * Onder de hierboven beschreven inhoud vallen
computerprogramma's, begeleidingsstijlgegevens, MIDI-gegevens, WAVE-gegevens, voiceopnamegegevens, muzieknotaties, muzieknotatiegegevens enzovoort. * U mag media distribueren waarop uw performance of muziekproductie, gemaakt met deze inhoud, is opgenomen. In dergelijke gevallen hebt u geen toestemming nodig van Yamaha Corporation.
楽器の機能/機能
zijn meegeleverd · Sommige presetsongs zijn ingekort の bewerkt en zijn
最高の品質を実現します。
オーバー deze ハンドリング · De afbeeldingen en LCD-schermen zoals deze in deze
te zien zijn を処理し、zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid. · iPhone、iPad、iPod Touch は、Apple Inc. から入手できます。 · De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponerde handelsmerken van hun each eigenaars.

4 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

DMI-5 3/3

ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden wordengd. Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving. ドアを開けて、自分の人生を楽しんで、自分の人生を無駄にしないように助けてください。 ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht. ヨーロッパのUnieでのzakelijke gebruikers: Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien. weggooien に関する情報 in landen buiten de Europese Unie: Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. また、あなたはアイテムを忘れてしまいます.あなたは連絡を取り合う必要があります. opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen): Dit symbool kan in compinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.
(weee_battery_eu_nl_02)
オーバー・デ・ハンドルディンゲン
インストゥルメント ベスト オブ ヴォルゲンデ ドキュメンテーション エン インストラクション ハンドライディンゲン。 Meegeleverde ドキュメント
Gebruikershandleiding (dit boek) In dit boek wordt uitgelegd hoe u de basicfuncties gebruikt en hoe u gedetailleerde instellingen voor de distributed functies van het instrument opgeeft. Het gedeelte Appendix bevat verschillende belangrijke lijsten met inhoud,zoals voices, stijlen en effecten.
Het songboek downloaden Song Book (aleen beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Spaans) Bevat de muzieknotatie van de presetsongs van dit instrument (met uitzondering van enkele).
Songboek wilt ダウンロード (無償ダウンロード、音楽ダウンロード) を実行し、ヤマハ ダウンロードをダウンロードします。webページナ。 Nadat u uw land hebt geselecterd en op de pagina 'Support' op 'Documents and Data' hebt geklikt, typt u de modelnaam in het zoekvak.
ヤマハダウンロードhttps://download.yamaha.com/

付属のアクセサリー
· Gebruikershandleiding (dit boek) · Muziekstandaard · Netadapter
* uw regio の Wordt mogelijk niet meegeleverd。 Neem hiervoor contact op は、uw Yamaha-dealer に会いました。
・オンライン会員商品登録(商品のオンライン登録)

音楽標準の音楽
ド・スルフ・ステケンで

PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング5

設定

スパニング検証
インストゥルメントは、batterijen kan worden gevoed を介して een netadapter als を介して、beveelt Yamaha het gebruik van een netadapter aan, wanneer dat mogelijk is. Het gebruik van een netadapter は milieuvriendelijker dan batterijen です。
Een netadapter gebruiken
ネットアダプターのスリットは、最新の言葉で死にます。
DC IN-aansluiting (9 ページ)
1

バテリエン・ゲブルイケン
Dit Instrument vereist zes アルカリ - (LR6) of mangaanbatterijen (R6) of oplaadbare Ni-MHbatterijen van AA-formaat. これらの楽器は、oplaadbare Ni-MHbatterijen aanbevolen omdat andere typen kunnen leiden tot slechtere batterijprestaties の単語であるアルカリ電池です。
WAARSCHUWING · Haal de batterijen uit het het instrument als u het gedurende
een langere periode nietgebruikt。
1 Het 楽器の管理者は uitgeschakeld です。 2 電池ボックスを開く
de onderkant van het 楽器。

ネタダプター

2
壁の出口

WAARSCHUWING · Gebruik alleen de aangegeven netadapter (15 ページ)。
Gebruik van de verkeerde netadapter kan oververhitting van het instrument en dedefen veroorzaken.
WAARSCHUWING · Zorg als u de netadapter meets loss stekker gebruikt,
dat de stekker aan de netadapter blijft zitten. Het gebruik van de stekker alleen kan elektrische schokken ブランド veroorzaken. · オンゲルク ロスラークト ファン デ ネットアダプター、schuift u deze weer terug totdat deze op zijn plaats klikt. Zorg dat u geen interne metalen onderdelen aanraakt. U kunt elektrische schokken, kortsluiting of schade voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen stof aanwezig is tussen de netadapter en de stekker.
プラグ

3 つのバッテリーを使用して、(+/-) コンパートメントに基づいて操作を行います。

Schuif de stekker zoals は、次のように述べています。
de uitvoering van de stekker kan per locatie verschillen.
VOORZICHTIG · Zorg er bij het opstellen van het product voor dat
het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk です。 連絡先の途中で連絡を取り合っている間に、さまざまな方法で作業を行っているすべての建物にまたがっています。
OPMERKING · omgekeerde volgorde bij het loskoppelen van de netadapter の Volg deze 手順。
6 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

4 Plaats het compartimentklepje terug en let erop dat het goed hugeklikt.
LET OP · Loskoppelt terwijl de batterijen zijn geplaatst の Wanneer u de netadapter aansluit、wordt het 楽器 mogelijk uitgeschakeld. Dit kan Leiden tot verlies van gegevens die op dat moment worden opgenomen. · Zorg ervoor dat u het type batteryj correct instelt (7 ページ)。 · Als de batterij spanning te laag wordt voor een betrouwbare werking, kan het volume teruglopen, het geluid vervormd klinken of Kunnen er zich andere problemen voordoen. Als dit gebeurt moet u alle batterijen vervangen door nieuwe of opgeladen batterijen.

設定

OPMERKING · 楽器を使用してバッテリーを交換する必要があります。 Gebruik voor het opladen alleen de aangegeven oplader です。 · インターネット アダプターを自動で操作するには、ネットワーク アダプターを使用する必要があります。
ヘット タイプ バッテリー インステレン
Afhankelijk van het type batterydat moet worden gebruikt, moet u de instelling voor het type battery op het instrument mogelijk wijzigen. 標準的な zijn アルカリ-en マンガanbatterijen gekozen。 Nadat u de nieuwe batterijen hebt geplaatst en de stroom hebt ingeschakeld, moet u het type batterij (niet oplaadbaar の oplaadbaar) functienummer 022 (ページ 14) を介して正しいインストール。
LET OP · Een onjuiste instelling van het type batterij kan de levensduur van de batterij verkorten. Zorg ervoor dat u het type batteryj correct instelt.

インシャケレン・ヴァン・ヘット楽器
Stel [MASTER VOLUME] in op de positie MIN en druk op de [ ] (スタンバイ/オン) - 完全に楽器を操作できます。
[ ](Standby/On)-schakelaar ongeveer een seconde ingedrukt om het instrument in de stand-bymodus te zetten.
VOORZICHTIG · Zelfs als de [ ]-schakelaar (STANDBY/ON) で
スタンドバイポジションスタット、ループターノグイーンミニマルフーヴェールハイドストルームドアヘット製品。 Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument lange tijd niet gebruikt, of tijdens elektrische stormen, zoals onweer.

自動操作機能
Om onnodig stroomverbruik te voorkomen, heeft dit instrument een automatische uitschakelfunctie waarmee de stroom automatisch wordt uitgeschakeld als het instrument ongeveer 30 minen niet is gebruikt. また、automatische uitschakelfunctie wilt uitschakelen, de functie-instellingen (functie 021) で 'Off' を選択します。

PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング7

ベッドエニングスパネル アン スライティンゲン

ヴォーパニール

Songoverzicht (22 ページ)

Voiceoverzicht (16 ページ)

ディスプレイ

q

e

w

t

あなたは

y

!0

!1!2!3!4!5 @ 4

001 グランドプノ
001

q [ ] (スタンバイ/オン)-schakelaar Hiermee schakelt u het in of uit.
w [MASTER VOLUME] - regalar Hiermee regelt u het total volume.
e [DEMO]-knop Hiermee のデモを開始/停止します。 あなたは、あなたがどのように行動し、どのように行動するかを考えています。
r [METRONOME]-knop Hiermee スタート/ストップ u de メトロノーム。 また、拍子記号 opgeroepen (functienummer 016 op pagina 14) が表示されます。
t [TEMPO/TAP]-knop Hiermee opent u de 表示テンポ。 deze status kunt u met de nummerknoppen het tempo van de song, stijl en metronoom instellen. U kunt het tempo ook instellen door enkele keren in het gewenste tempo op deze knop te tikken.
y [PHRASE REC]-knop Hiermee neemt u uw performance op. ページ 12 を参照してください。
u [1 LISTEN & LEARN]-knop Hiermee start u de song in de modus Lesson 1 (pagina 11).
i [2 TIMING]-knop Hiermee start u de modus Lesson 2 (pagina 11).
o [3 WAITING]-knop Hiermee は、レッスン 3 (11 ページ) で曲を開始します。 また、コード ディクショナリを表示するには、コード ディクショナリを使用します。 In deze status wordt het in the dry gedeelten verdeeld, gesplitst bij C3 en C6. Geef een akkoordgrondtoon op in het rechtergedeelte en vervolgens een akkoordtype in het middelste gedeelte. Terwijl de te spelen noten worden weergegeven in de display, speelt u de
8 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

het linkergedeelte の overeenkomstige noten。 また、あなたはちょうどあなたのことをよく知っています。 !0 PART [L]/[R]-knoppen Hiermee selecteert u een lespartij of een gedempte partij van de huidige song. Als u op de knop [L] drukt, activeert u de modus Duo. ジー・ページナ 10.
歌のやり方で
!1 [AB REPEAT]-knop Hiermee schakelt u Song Repeat-afspelen in/uit. De eerste keer dat u hierop drukt, wordt het startpunt A opgegeven. De tweede keer dat u hierop drukt, wordt het eindpunt B opgegeven. Als u hier nogmaals op drukt, wordt Song Repeat-afspelen uitgeschakeld.
!2 [REW]-knop Hiermee gaat u terug naar de vorige maat van de sing.
!3 [FF] - knop Hiermee gaat u verder naar de volgende tel van de sing.
!4 [一時停止] - あなたの言葉を聞いてください。
スタイルモードで
!1 [ACMP ON/OFF] - リンカーハンド (コード、アコールド) とレクターハンド (メロディー、メロディー) を調整して、キーボードを分割します。
!2 [イントロ/エンディング/rit.]-knop Als u hierop drukt terwijl de stijl is gestopt, kunt u het afspelen starten vanaf het イントロ。 これは、エンディングに合わせて、最も重要な要素であり、最後の部分です。 エンディングを見て、最高のリタルダンドのテンポで、最高のパフォーマンスを楽しみましょう。

Stijllijst (23 ページ)

ベッドエニングスパネル アン スライティンゲン
アハテルパニール

!6!7!8
@ 0 @ 1 @ 2

!9 @ 3

@ 5 @ 6 @ 7

@8

!3 [MAIN/AUTO FILL]-knop Hiermee schakelt u tussen Main A en Main B van de stijl. 入力内容を確認して、操作を行ってください。
!4 [SYNC START] - キーボードを操作して、キーボードを起動してドアを起動します。
!5 [START/STOP]-knop Hiermee start/stopt u het afspelen van een song in de modus スタイルの het afspelen van een stijl の歌。
!6 [SONG] - 表示する単語を選択して、曲を選択します。 Hiermee activeert u de modus Song。
!7 [VOICE] - 音声を選択して表示する単語を選択します。 Als u deze knop ingedrukt houdt in de modus Song, wordt de Huidige voice toegewezen aan de melodie van de Huidige Song.
!8 [STYLE]-knop Hiermee roept u de display voor stijlselectie op. Hiermee activeert u de modus スタイル。
!9 Nummerknoppen [0][9]、[+]、[-] ボイス、スタイル、ソングとテンポのアイテムを選択する階層。
@0 [PORTABLE GRAND] - ピアノを使って簡単に操作できます。
@1 [ULTRA-WIDE STEREO]-knop Druk hierop om het effect ULTRA-WIDE STEREO in te schakelen. また、マスター EQ タイプのオプション (関数番号 013 op pagina 13) を選択し、表示することもできます。
@2 [SOUND EFFECT]-knop Hiermee kunt u verschillende geluidseffecten afspelen op het キーボード。

@3 [FUNCTION]-knop Als u hier haaldelijk op drukt, worden achtereenvolgens verschillende parameters opgeroepen.
@4 Drumafbeeldingen voor de Drumkit スタンダード キット 1 は geselecteerd です。
@5 AUX IN-aansluiting は、外部のオーディオ機器をサポートしています。 ページ 12 を参照してください。
@6 PHONES/OUTPUT-aansluiting 外部オーディオ機器の接続を監視する
注意
· ああ、最終的には外部装置を使用して、装置を使用して外部装置を制御する必要があります。 あなたの目的は次のとおりです: 機器と機器の外部機器を調整してください。
@7 持続可能性を追求します。
@8 DC IN-aansluiting は、ネットアダプターを参照します。
Het symbool 'Ingedrukt houden' Knoppen は deze indicatie kunnen worden gebruikt om een volgende functie op te roepen als de betreffende knop ingedrukt wordt gehouden に出会いました。 Houd deze knop ingedrukt tot de functie is opgeroepen.
PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング9

キーボードを離さないでください!

ネット ゾー エンヴォウディグ als ピアノスペレン 1 Druk op [PORTABLE GRAND] @0。

キーボードの種類が XNUMX 人に分かれる (modus Duo)

2 Bespeel het キーボードはピアニストでもあります。
Een voice bespelen 1 Druk op [VOICE] !7。
2 Selecteer een voice met de nummerknoppen. 3 Bespeel het キーボード。
ワンタッチ設定の機能 ワンタッチ設定では、[AUX IN] で [AUX IN] を選択します。 Selecteer voicenummer '000' om deze functie aan te zetten.

DuoModeで

スプリットパント: 066 (F#3)

Gelijkwaardig aan C3

Gelijkwaardig aan C3

リンカースペラー

レヒタースペラー

Wanneer deze modus is geactiveerd, kunn twee spelers het instrument tegelijk bespelen met hetzelfde geluid en binnen hetzelfde octaafbereik; de ene persoon リンク en de andere rechts.

Houd hiervoor de knop PART [L] ingedrukt terwijl u het instrument aanzet door op de schakelaar [ ] (Standby/On) te drukken. Als u de modus Duo wilt beëindigen, drukt u op de schakelaar [ ] (Standby/On) om het instrument uit te schakelen, waarna u het instrument weer normal inschakelt.

Een Song afspelen 1 Druk op [SONG] !6.

10 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

2 数ある曲を選択します。
3 Druk op [START/STOP] !5 om het afspelen
testarten。
4 Druk op de PART-knoppen !0 om de
メロディーパーティーテデンペン。

スペレンは 1 Druk op [STYLE] !.8 と出会いました

キーボードを離さないでください!
Songlessen 1 Druk op [SONG] en selecteer vervolgens een
歌は数字に出会った。
2 Druk op de PART-knoppen !0 om de lespartij
teselecteren。

2 数値を選択します。 3 Druk op [ACMP ON/OFF] !1 om de
te schakelen で begeleiding。
4 Druk op [SYNC START] !4 om シンクスタート
有効にする。
5 ドゥルク op [イントロ/エンディング/rit.] !2.

3 Druk op de gewenste レッスンノップ。
[1 LISTEN & LEARN] …… ルイスター ゲウン ナールで歌。
[2 タイミング] …… 適切なタイミングを確認してください。
[3 待機中] …… 詳しい情報を確認してください。
4 評価の対象となる項目
画面。 (Alleen voor [2 TIMING] en [3 WAITING])
Chord Study (Akkoordenstudie) Een songcategorie waarmee u het geluid van akkoorden kunt ervaren. この曲は、カテゴリに分類されており、表示されている単語が表示されていません。

6 リンクを設定するかどうかを確認します
het afspelen te starten のキーボードです。
スプリットパント
オートマチックの楽しみ方
7 Speel een akkoord met uw linkerhand ja
speel een melodie は uw rechterhand に出会いました。
8 ドゥルク op [イントロ/エンディング/rit.] !2. 9 ドゥルク インディアン ゲウェンスト ノグマール OP [INTRO/
ENDING/rit.] !2 om ritardando toe te passen.

PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング11

キーボードを離さないでください!

オプネメン
U kunt uw performance opnemen als een gebruikerssong (songnummer 113, maximum circa 300 noteen), zodat u deze op het instrument kunt afspelen.
1 Druk op de knop [PHRASE REC] ヨム
方法はアクティブなレコードを記録します。 記録が完全に失われることはありませんが、問題は解決されません。
2 方法記録の説明
om de opname testarten。
3 Druk op de knop [START/STOP] !5als
あなたはopnameを停止します。
4 Gebruik [START/STOP] オムデオプジェノメン
歌は美しいです、そして、あなたは停止します。

de ingebouwde luidsprekers weergeven 経由で外部オーディオ機器を入手
1 外部装置の拡張
インストルメント・スーツ。
2 オーディオ機器の操作を監視する
[AUX IN] ヴァンヘット楽器 @5. Gebruik een audiokabel zonder weerstand met aan de ene kant een stereo mini-aansluiting voor aansluiting op dit instrument en aan de andere kant een geschikte stekker voor de uitgangsaansluiting van het externe audioapparaat.

ステレオミニアンスルーティング

Audioapparaat (ドラッグベア オーディオスペラー エンゾヴォールト)

3 Schakel het audioapparaat en vervolgens
インストゥルメントを入力します。
4 開始 het afspelen van het aangesloten
オーディオ機器。 Het geluid van het externe apparaat wordt via de luidsprekers van dit instrument weergegeven.
5 het afspelen van het audiobestand を停止します。
さあ、あなたは、装置の外に装置を設置し、装置を制御する必要があります。

12 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

Gedetaiilleerde instellingen opgeven

1 Druk herhaaldelijk op [FUNCTION] @3 om de gewenste instelling op te roepen uit verschillende items zoals
トランスポーズ、チューニング、スプリット ポイント、サステイン アン タイム シグネチャー バン デ メトロノーム。
2 Stel de waarde inmet de nummerknoppen。

機能性

関数番号

ファンクティナーム

音量

001スタイルボリューム

002 曲の音量

一般

003転置

004チューニング

005スプリットポイント
ボイス (10 ページ) 006 ボリューム 007 オクターブ 008 コーラス デプス
効果

009 リバーブタイプ

010 リバーブレベル

011コーラスタイプ

012パネルサステイン

013 マスター EQ タイプ

ディスプレイ

ベレク/インステレン

StyleVol 000 SongVol 127

トランスポス -12

チューニング

427,0ヘルツ

SplitPnt 036(C096C1)

M.ボリューム 000 M.オクターブ -127 +2 M.コーラス 2

リバーブ

01(ホール03)1(ルーム3)04(Stage 1)2(プレート08)09(オフ)

RevLevel 000

コー​​ラス

1(コーラス1) 2(コーラス2) 3(コーラス3) 4(フランジャー1) 5(フランジャー2) 6(オフ)

サステインON/OFF

マスターEQ

1 (スピーカー) 2 (ヘッドフォン) 3 (ブースト) 4 (ピアノ) 5 (ブライト) 6 (マイルド)

スタンダードワード

説明

100

Bepaalt het volume van de stijl. (11ページ)

100

Bepaalt het volume van de song. (10ページ)

0 440,0 Hz
***
54(F#2)

Bepaalt de toonhoogte van het in eenheden van een halve toon.
Bepaalt de fijnafstemming van de toonhoogte van het hele in stapjes van circa 0,2 Hz.
Bepaalt het 'splitpunt' (meet andere woorden, de toets die de grens is tussen het gedeelte voor automatische begeleiding en de voice)。 (11ページ)

*

過去のボリューム ヴァン Het toetsenspel aan wanneer u met een song of stijl meespelt.

*

声を上げてください。

*

音声信号はコーラス効果を反映するものです。

**

Bepaalt het reverbtype, waaronder 'uit' (10). (24ページ)

64

音声信号が反映されると、言葉が反映されます。

**

Bepaalt het chorustype, waaronder 'uit' (6). (24ページ)

オフ ***
1(スピーカー)***

de function の Bepaalt パネルは、uit staat の aan を維持します。

イコライザーは、さまざまな状況で最適なゲル化を実現するために最適化されています。

マスターEQタイプ

1

スピーカー (Luidspreker)

理想的なのは、de ingebouwde luidsprekers van het instrument te luisteren です。

2

ヘッドフォン 理想的な hoofdtelefoon の om via (Hoofdtelefoon) de externe luidsprekers te luisteren.

3

ブースト(ボリュームオーバースターキング)

Zorgt voor een krachtiger geluid。

4ピアノ

ピアノのソロでの理想的なパフォーマンス。

5

ブライト(ヘルダー)

Verlaagt het middenbereik voor eenhelderder geluid.

6マイルド

完璧な情報を得ることができます。

014 ワイドタイプ

広い

1 (ワイド1) 2 (ワイド2) 3 (ワイド3)

2 (ワイド2)

Bepaalt hetタイプのウルトラワイドステレオ。 Hogere waarden produceren beter 幅広い効果。 (9ページ)

PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング13

Gedetaiilleerde instellingen opgeven

関数番号

ファンクティナーム

015 音声出力

メトロノーム(8ページ)

016

拍子記号の分子

017

メトロノームボリューム

レ(11ページ)

018 ユア・テンポ

デモ(ページ8)

019 デモグループ

VoiceOut を表示する

ベレク/インステレン
1(ノーマル) 2(セパレート)

スタンダードワード
2(別)

説明
Deze functie werkt wanneer de Duo-modus (pagina 10) is ingeschakeld. Als 'Normal' は geselecterd、klinken de performancegeluiden van het linker-en rechtergedeelte uit zowel de linkerals de rechterluidspreker です。 Als 'Separate' は geselecteerd です。

TimeSig 00 MetroVol 15

**

メトロノームを使用してください。

100

メトロノームの音量を上げます。

ユアテンプ ON/OFF

デモグループ

1(デモ)2(プリセット)3(ユーザー)

Deze パラメータは voor Les 3 'Waiting' です。 Als deze は ingesteld です

の上 ***

お願いします、スネルハイドはあなたが話している時間の範囲を超えてください。 Als deze は、op off を摂取しています、afspeeltempo gehandhaafd、ongeacht de snelheid warmee

あなたは綴ります。

1(デモ)

Bepaalt de groep voor herhaaldelijk afspelen. [DEMO] 原曲、原曲、原曲、原曲、デモソング、ハールデリク アフゲスペルド。 U kunt deze instelling zo wijzigen dat alle interne song (met uitzondering van song 101) bijvoorbeeld automatisch worden afgespeeld, zodat u het instrument als bron van achtergrondmuziek kunt gebruiken.

デモプリセットユーザー

Presetsongs (001) Presetsongs (003) Gebruikerssong (001)

020 デモプレイモード PlayMode

自動操作 (ページ 7)

021

自動電源オフ時間

オートオフ

Batterij(6ページ)

1(通常)2(ランダム)
OFF、5/10/15/30/60/120(分)

022バッテリータイプ

バッテリー

1(アルカリ)2(Ni-MH)

1 (ノーマル) Bepaalt de modus voor herhaaldelijk afspelen.

30 分 Hiermee geeft u de tijd op die verstrijkt voordat het instrument

***

自動化された言葉。

1(アルカリ性)***

Hiermee selecteert u het type batterijen dat in dit instrument hebt geplaatst. Alkaline: Alkalinebatterij/mangaanbatterij Ni-MH: oplaadbare batteryj

* Deze geschatte waarde wordt automatisch ingesteld voor elke voicecombinatie. ** Deze geschatte waarde wordt automatisch ingesteld voor elke song of stijl. *** デバックアップパラメータ。 バックアップ パラメータは、すべてのデバイスに適用されます。

バックアップパラメータとゲームソングの初期化を行います。 Druk terwijl u de hoogste witte toets ingedrukt houdt op de schakelaar [ ] (スタンバイ/オン) シャケレンの計器です。

14 PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング

Specificaties

製品名・デジタルキーボード
キーボード · 61 standardtoetsen (C1C6)
ディスプレイ・液晶ディスプレイ
ボイス · 384 パネルボイス + 16 ドラム/SFX キット · ポリフォニー: 32
スタイル ・プリセット130種類 ・スタイルレギュラー:ACMP ON/OFF、SYNC START、START/STOP、INTRO/ENDING/rit.、MAIN/AUTO FILL
エフェクター・リバーブ:9種類・コーラス:5種類・ウルトラワイドステレオ:3種類・マスターEQ:6種類
曲・プリセット曲112曲
Opname · 1 (最大約 300 ノート)
バースターカー · 2,5W + 2,5W
Luidsprekers・12cm×2

Stroomverbruik・6W(bij gebruik van een PA-130-netadapter)
Spanningsvoorziening · アダプター: 同等の aanbevolen ドアの Yamaha PA-130 ヤマハ · Batterijen: Zes アルカリ- (LR6) of マンガアン- (R6) Batterijen van 1,5V en AA-format of zes oplaadbare Ni-MH-batterijen (HR6) van 1,2V en AA フォーマット
アフメチンゲン(B×D×H)・940mm×317mm×106mm
Gewicht · 4,0 kg (exclusiveief batterijen)
Afzonderlijk verkrijgbare accessoires · Voetschakelaar: FC4A/FC5 · Keyboardstandaard: L-2C · Hoofdtelefoon: HPH-50/HPH-100/HPH-150 · Adapter: Yamaha PA-130 of een bevolen ドア ヤマハ
* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specification op de datum dat de handleiding werd gepubliceerd. Voor de meest recente handleiding gaat u naar de webサイト ヴァン ヤマハ, waar u het bestand met de handleiding kunt downloaden. Aangezien の仕様、apparatuur en afzonderlijk verkochte accessoires kunnen verschillen per geobied、kunt u het beste contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.

PSR-E263 YPT-260 ゲブルイカハンドリング15

Voice List / Liste der Voices /Listedessonorités/ Lista de voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmie / / Liste over lyde /Listaöverljud/Seznamrejstík/ Zoznam hlasov /Hangszíneklistá List de voci / Skau saraksts / Gars srasas / Helide loend / Popis zvukova /EnstrümanSesiListesi/Danhsáchting

声番号
1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
48 49 50 51 52
53

声の名前
PIANOグランドピアノモノグランドピアノブライトピアノメロウピアノホンキートンクピアノピアノストリングスドリームハープシコード1ハープシコード2
E.PIANOエレクトリックピアノ1エレクトリックピアノ2エレクトリックピアノ3エレクトリックグランドピアノコーラスエレクトリックピアノ1コーラスエレクトリックピアノ2デチューンエレクトリックピアノDX+アナログエレクトリックピアノクラビワウクラビ
ORGANドローバーオルガン1ドローバーオルガン2sドローバーオルガン60sドローバーオルガン1sドローバーオルガン60sドローバーオルガン2sドローバーオルガン60デチューンドドローバーオルガンパーカッシブオルガン3パーカッシブオルガン70sパーカッシブオルガンデチューンパーカッシブオルガン1+70'2/1オルガンオルガンベースロックオルガンロータリーオルガンスローロータリーオルガンファストロータリーオルガンパイプオルガン2パイプオルガン70パイプオルガン16オルガンフルートトレモロオルガンフルートノートルダムチージーオルガンライトオルガンリードオルガンパフオルガン
アコーディオンアコーディオンタンゴアコーディオン1タンゴアコーディオン2ハーモニカ1ハーモニカ2
GUITAR ナイロンギター

16 PSR-E263 YPT-260

音声番号54
56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108

声の名前
スティールギターナイロン&スティールギターボディサウンド付きスティールギターミュートスティールギター12弦ギタージャズギタージャズ Amp ジャズマンクリーンギターコーラスギターファンクギターギターピンチミュートギターオーバードライブギターディストーションギターフィードバックギター1フィードバックギター2ギターフィードバックギターハーモニック1ギターハーモニック2ギターハーモニック3
BASS アコースティック ベース 1 アコースティック ベース 2 フィンガー ベース 1 フィンガー ベース 2 フィンガー ダーク フィンガー スラップ ベース ピック ベース フレットレス ベース 1 フレットレス ベース 2 フレットレス ベース 3 フレットレス ベース 4 スラップ ベース 1 スラップ ベース 2 スラップ ベース 3 ジャズ リズム ベース & 歪んだエレクトリック ギター ミュート ピックBass Modulated Bass Punch Thumb Bass Synth Bass 1 Synth Bass 2 Synth Bass 2 Dark Techno Synth Bass Mellow Synth Bass Sequenced Bass Click Synth Bass Modular Synth Bass DX Bass
STRINGSストリングス1ストリングス2ストリングス3スローストリングスステレオストリングスステレオスローストリングス

ボイス番号 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154
155
156 157 158 159 160
161 162

声の名前
オーケストラ1オーケストラ2年代ストリングスサスペンスストリングスレガートストリングスウォームストリングスキングダムトレモロストリングススロートレモロストリングストレモロオーケストラピッツィカートストリングスバイオリンスローバイオリンビオラチェロコントラバスオーケストラハープシンセストリングス60シンセストリングス1オーケストラヒット2オーケストラヒット1インパクト
CHOIR クワイア Aahs Voice Oohs Stereo Choir Mellow Choir クワイア ストリングス Synth Voice 1 Synth Voice 2 Choral Analog Voice
サックステナーサックスブリーシーテナーサックスアルトサックスソプラノサックスバリトンサックスサックスセクションクラリネットオーボエイングリッシュホーンファゴット
トランペットトランペットウォームトランペットミュートトランペットトロンボーン1トロンボーン2トランペット&トロンボーンセクションフレンチホルン1フレンチホルン2フレンチホルンソロホーンオーケストラツバ
BRASS ブラスセクション シンセブラス 1

Voice List / Liste der Voices/Listedessonorités/Listade voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmie / / Liste overlyde/Listaöverljud/Seznamrejstík/Zoznamhlasov/Hangszíneklistá List de voci / Skau saraksts / Gars srasas / Helide loend / Popis zvukova /
EnstrümanSesiListesi/Danhsáchting

声番号

声の名前

163シンセブラス2

164 ソフトブラス

165 レゾナント シンセ ブラス

166合唱団真鍮

フルート

167フルート

168 Piccolo

169パンフルート

170レコーダー

171ブローボトル

172尺八

173ホイッスル

174オカリナ

シンセリード

175スクエアリード1

176スクエアリード2

177LMスクエア

178鋸歯状リード1

179鋸歯状リード2

180太い鋸歯

181ダイナミック鋸歯

182デジタル鋸歯

183ファーゴ

184ファンキーリード

185サインリード

186ソロサイン

187カリオペリード

188シフリード

189チャランリード

190ボイスリード

191分のXNUMXリード

192ベース&リード

193中空

194シュラウド

195メロウ

196 ビッグリード

197シーケンスアナログ

198ピュアリード

199 歪んだリード

200ビッグファイブ

201ビッグ&ロー

202ファット&パーキー

シンセパッドとエフェクト

203ニューエイジパッド

204ファンタジー

205ウォームパッド

206ポリシンセパッド

207エクイノックス

208クワイアパッド

209お辞儀パッド

210メタリックパッド

211ハローパッド

212スイープパッド

213ソフトワール

214アイトピア

215雨

216サウンドトラック

217クリスタル

音声番号218
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

声の名前
Atmosphere Brightness Goblins Echoes Sci-Fi African Wind Carib Prologue Synth Drum Comp Popcorn Tiny Bells Round Glockenspiel Glockenspiel Chimes Clear Bells Chorus Bells Soft Crystal Air Bells Warm Atmosphere Hollow Release Nylon Electric Piano Nylon Harp Harp Vox Atmosphere Pad Goblins Synth Creeper Ritual To Heベル合唱団ベルハープ
パーカッションVibraphoneSoftVibraphone Marimba Soft Marimba Sine Marimba Balimba Log Drums Xylophone Steel Drums Celesta MusicBox 1 MusicBox 2 Church Bells Carillon Tubular Bells Timpani Glockenspiel Tinkle Bell Agogo Woodblock Castanets Melodic Tom 1 Melodic Tom 2 Real Tom Rock Tom Electronic Percussion

音声番号275
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
295
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

声の名前
アナログトムシンセドラム太鼓ドラムグランカッサガメリンバグラスパーカッションリバースシンバル
WORLDバンジョーミュートバンジョーフィドルバグパイプダルシマー1ダルシマー2シンバルサントゥールカヌーンウードラバブカリンバハーモニウム1(シングルリード)ハーモニウム2(ダブルリード)ハーモニウム3(トリプルリード)タンプラシタール1シタール2デチューンシタールプンギシェナイゴピチャンタブラエルフジPa Gu Zheng Yang Qin Shamisen Koto Taisho-kin Mandolin Ukulele Bonang Altair Gamelan Gongs Stereo Gamelan Gongs Rama Cymbal Thai Bells
DUAL * Octave Piano Piano&Pizzicato Strings Piano&Flute Piano Pad Octave Honky-tonk Piano Harpsichord&Strings Electric Piano Pad 1 Electric Piano Pad 2 Electric Piano Pad 3 Octave Strings

PSR-E263 YPT-260 17

Voice List / Liste der Voices /Listedessonorités/ Lista de voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmie / / Liste over lyde /Listaöverljud/Seznamrejstík/ Zoznam hlasov /Hangszíneklistá List de voci / Skau saraksts / Gars srasas / Helide loend / Popis zvukova /EnstrümanSesiListesi/Danhsáchting

音声番号331 332 333
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
385 386

声の名前
オクターブブラスオーケストラトゥッティオクターブ合唱団ジャズセクションフルートとクラリネットサウンドエフェクトフレットノイズブレスノイズカッティングノイズ1カッティングノイズ2ストリングスラップフルートキークリックバードツイート1バードツイート2電話リング1電話リング2電話シャワーサンダーウィンドストリーム海岸バブルフィードドッグホースマオウドアきしむドアスラムスクラッチカットスクラッチスプリットウィンドチャイムカーエンジンイグニッションカータイヤ鳴き車通過車クラッシュサイレントレインヘリコプタージェットプレーンスターシップバーストローラーコースター潜水艦ラフスクリームパンチハートビート足音拍手ガンショットマシンガンレーザーガン爆発花火
ドラムキットスタンダードキット1スタンダードキット2

18 PSR-E263 YPT-260

音声番号387

声の名前
ルームキットロックキット電子キットアナログキットダンスキットジャズキットブラシキットシンフォニーキットStdKit1+ChinesePerc。 インドキットアラビア語キットSFXキット1SFXキット2サウンドエフェクトキット

ドラムキットリスト/Listeder Drum-Kits / Liste des kits de batterie / Listadejuegosdebatería/Listado conjunto de bateria / Elenco dei kit di batteria / Lijstmetdrumkits/Listazestawówperkusyjnych//Listeovertrommesæt/Trumsetlista bicíchsad/Zoznambicíchnástrojov/Dobkészleteklistája/Seznambobnov / / List Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / Musamj rinkinio srasas / Trummikomplektide loend /Popiskompletbubnjeva / Davul Seti

C1 C#1
D1 D#1
E1
F1 F#1
G1 G#1
A1 A#1
B1
C2 C#2
D2 D#2
E2
F2 F#2
G2 G#2
A2 A#2
B2
C3 C#3
D3 D#3
E3
F3 F#3
G3 G#3
A3 A#3
B3
C4 C#4
D4 D#4
E4
F4 F#4
G4 G#4
A4 A#4
B4
C5 C#5
D5 D#5
E5
F5 F#5
G5 G#5
A5 A#5
B5
C6

声番号

キーボード

ノート#

注意

25

C#0

26

D0

27

D#0

28

E0

29

F0

30

F#0

31

G0

32

G#0

33

A0

34

A#0

35

B0

36

C1

37

C#1

38

D1

39

D#1

40

E1

41

F1

42

F#1

43

G1

44

G#1

45

A1

46

A#1

47

B1

48

C2

49

C#2

50

D2

51

D#2

52

E2

53

F2

54

F#2

55

G2

56

G#2

57

A2

58

A#2

59

B2

60

C3

61

C#3

62

D3

63

D#3

64

E3

65

F3

66

F#3

67

G3

68

G#3

69

A3

70

A#3

71

B3

72

C4

73

C#4

74

D4

75

D#4

76

E4

77

F4

78

F#4

79

G4

80

G#4

81

A4

82

A#4

83

B4

84

C5

85

C#5

86

D5

87

D#5

88

E5

89

F5

90

F#5

91

G5

92

G#5

93

A5

94

A#5

95

B5

96

C6

97

C#6

98

D6

99

D#6

100 E 6

101F6

102 F#6

103G 6

385
標準キット1
スルド ミュート スルド オープン ハイ Q ウィップ スラップ スクラッチ H スクラッチ L フィンガー スナップ クリック ノイズ メトロノーム クリック メトロノーム ベル Seq クリック L Seq クリック H ブラッシュ タップ ブラッシュ スワール ブラッシュ スラップ ブラッシュ タップ スワール スネア ロール カスタネット スネア ソフト スティック バス ドラム ソフト オープン リム ショット バス ドラム ハードバスドラム サイド スティック スネア ハンド クラップ スネア タイト フロア タム L ハイハット クローズド フロア タム H ハイハット ペダル ロー タム ハイハット オープン ミッド タム L ミッド タム H クラッシュ シンバル 1 ハイ タム ライド シンバル 1 チャイニーズ シンバル ライド シンバル カップ タンバリン スプラッシュシンバル カウベル クラッシュ シンバル 2 ビブラスラップ ライド シンバル 2 ボンゴ H ボンゴ L コンガ H ミュート コンガ H オープン コンガ L ティンバル H ティンバル L アゴゴ H アゴゴ L カバサ マラカス サンバ ホイッスル H サンバ ホイッスル L ギロ ショート ギロ ロング クラベス ウッド ブロック H ウッド ブロック L クイーカ ミュートクイーカ オープン トライアングル ミュート トライアングル オープン シェイカー ジングル ベル ベル ツリー

386
標準キット2
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft 2 Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot 2 Bassドラムハードバスドラム2サイドスティックスネア2ハンドクラップスネアタイト2フロアトムLハイハットクローズドフロアトムHハイハットペダルロートムハイハットオープンミッドトムLミッドトムHクラッシュシンバル1ハイトムライドシンバル1チャイニーズシンバルRide Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block HウッドブロックLCuicaミュートCuicaオープントライアングルミュートトライアングルオープンシェーカージングルベルベルツリー

387
ルームキット
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum HardバスドラムサイドスティックスネアルームLハンドクラップスネアルームHトムルーム1ハイハットクローズドトムルーム2ハイハットペダルトムルーム3ハイハットオープントムルーム4トムルーム5クラッシュシンバル1トムルーム6ライドシンバル1チャイニーズシンバルライドシンバルカップタンバリンスプラッシュシンバルカウベルクラッシュシンバル2バイブラスラップライドシンバル2ボンゴHボンゴLコンガHミュートコンガHオープンコンガLティンバーレHティンバーレLアゴゴHアゴゴLカバサマラカスサンバホイッスルHサンバホイッスルLギロショートギロロングクレーブウッドブロックHウッドブロックLCuicaMute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

388
ロックキット
スルド ミュート スルド オープン ハイ Q ウィップ スラップ スクラッチ H スクラッチ L フィンガー スナップ クリック ノイズ メトロノーム クリック メトロノーム ベル Seq クリック L Seq クリック H ブラッシュ タップ ブラッシュ スワール ブラッシュ スラップ ブラッシュ タップ スワール スネア ロール カスタネット スネア ノイジー スティック バスドラム ソフト オープン リム ショット バスドラム Hバス ドラム ロック サイド スティック スネア ロック ハンド クラップ スネア ロック リム タム ロック 1 ハイハット クローズド タム ロック 2 ハイハット ペダル タム ロック 3 ハイハット オープン タム ロック 4 タム ロック 5 クラッシュ シンバル 1 タム ロック 6 ライド シンバル 1 チャイニーズ シンバルライド シンバル カップ タンバリン スプラッシュ シンバル カウベル クラッシュ シンバル 2 ビブラスラップ ライド シンバル 2 ボンゴ H ボンゴ L コンガ H ミュート コンガ H オープン コンガ L ティンバル H ティンバル L アゴゴ H アゴゴ L カバサ マラカス サンバ ホイッスル H サンバ ホイッスル L ギロ ショート ギロ ロング クラベス ウッド ブロック Hウッド ブロック L クイーカ ミュート クイーカ オープン トライアングル ミュート トライアングル オープン シェイカー ジングル ベル ベル ツリー

389
電子キット
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Reverse Cymbal Snare Roll Hi Q 2 Snare Snappy Electronic Sticks Bass Drum H Open Rim Shot Bassドラムロックバスドラムゲートサイドスティックスネアノイジー2ハンドクラップスネアノイジー3トムエレクトロニック1ハイハットクローズドトムエレクトロニック2ハイハットペダルトムエレクトロニック3ハイハットオープントムエレクトロニック4トムエレクトロニック5クラッシュシンバル1トムエレクトロニック6ライドシンバル1チャイニーズシンバルライドシンバルカップタンバリンスプラッシュシンバルカウベルクラッシュシンバル2バイブラスラップライドシンバル2ボンゴHボンゴLコンガHミュートコンガHオープンコンガLティンバーレHティンバーレLアゴゴHアゴゴLカバサマラカスサンバホイッスルHサンバホイッスルLギロショートギロロングクレーブウッドブロックHウッドブロックLスクラッチHスクラッチLトライアングルミュートトライアングルオープンシェーカージングルベルベルツリー

390
アナログキット
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Reverse Cymbal Snare Roll Hi Q 2 Snare Noisy 4 Sticks Bass Drum H Open Rim Shot BassドラムアナログLベースドラムアナログHサイドスティックアナログスネアアナログ1ハンドクラップスネアアナログ2トムアナログ1ハイハットクローズアナログ1トムアナログ2ハイハットクローズアナログ2トムアナログ3ハイハットオープンアナログトムアナログ4トムアナログ5シンバルアナログトムアナログ6ライドシンバル1チャイニーズシンバルライドシンバルカップタンバリンスプラッシュシンバルカウベルアナログクラッシュシンバル2バイブラスラップライドシンバル2ボンゴHボンゴLコンガアナログHコンガアナログMコンガアナログLティンバーレHティンバーレLアゴゴHアゴゴLカバサマラカス2サンバホイッスルHサンバホイッスルLギロショートギロロングクレーブ2ウッドブロックHウッドブロックLスクラッチHスクラッチLトライアングルミュートトライアングルオープンシェーカージングルベルベルツリー

PSR-E263 YPT-260 19

ドラムキットリスト/Listeder Drum-Kits / Liste des kits de batterie / Listadejuegosdebatería/Listado conjunto de bateria / Elenco dei kit di batteria / Lijstmetdrumkits/Listazestawówperkusyjnych//Listeovertrommesæt/Trumsetlista bicíchsad/Zoznambicíchnástrojov/Dobkészleteklistája/Seznambobnov / / List Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / Musamj rinkinio srasas / Trummikomplektide loend /Popiskompletbubnjeva / Davul Seti

C1 C#1
D1 D#1
E1
F1 F#1
G1 G#1
A1 A#1
B1
C2 C#2
D2 D#2
E2
F2 F#2
G2 G#2
A2 A#2
B2
C3 C#3
D3 D#3
E3
F3 F#3
G3 G#3
A3 A#3
B3
C4 C#4
D4 D#4
E4
F4 F#4
G4 G#4
A4 A#4
B4
C5 C#5
D5 D#5
E5
F5 F#5
G5 G#5
A5 A#5
B5
C6

声番号

キーボード

ノート#

注意

25

C#0

26

D0

27

D#0

28

E0

29

F0

30

F#0

31

G0

32

G#0

33

A0

34

A#0

35

B0

36

C1

37

C#1

38

D1

39

D#1

40

E1

41

F1

42

F#1

43

G1

44

G#1

45

A1

46

A#1

47

B1

48

C2

49

C#2

50

D2

51

D#2

52

E2

53

F2

54

F#2

55

G2

56

G#2

57

A2

58

A#2

59

B2

60

C3

61

C#3

62

D3

63

D#3

64

E3

65

F3

66

F#3

67

G3

68

G#3

69

A3

70

A#3

71

B3

72

C4

73

C#4

74

D4

75

D#4

76

E4

77

F4

78

F#4

79

G4

80

G#4

81

A4

82

A#4

83

B4

84

C5

85

C#5

86

D5

87

D#5

88

E5

89

F5

90

F#5

91

G5

92

G#5

93

A5

94

A#5

95

B5

96

C6

97

C#6

98

D6

99

D#6

100 E 6

101F6

102 F#6

103G 6

391
ダンスキット
スルド ミュート スルド オープン ハイ Q ウィップ スラップ スクラッチ H スクラッチ L フィンガー スナップ クリック ノイズ メトロノーム クリック メトロノーム ベル Seq クリック L Seq クリック H ブラッシュ タップ ブラッシュ スワール ブラッシュ スラップ リバース シンバル スネア ロール ハイ Q 2 スネア テクノ スティック キック テクノ Q リム ゲート キック テクノ Lキック テクノ サイド スティック アナログ スネア クラップ ハンド クラップ スネア ドライ タム アナログ 1 ハイハット クローズ アナログ 3 タム アナログ 2 ハイハット クローズ アナログ 4 タム アナログ 3 ハイハット オープン アナログ 2 タム アナログ 4 タム アナログ 5 シンバル アナログ タム アナログ 6 ライドシンバル 1 チャイニーズ シンバル ライド シンバル カップ タンバリン スプラッシュ シンバル カウベル アナログ クラッシュ シンバル 2 ビブラスラップ ライド シンバル 2 ボンゴ H ボンゴ L コンガ アナログ H コンガ アナログ M コンガ アナログ L ティンバル H ティンバル L アゴゴ H アゴゴ L カバサ マラカス 2 サンバ ホイッスル H サンバ ホイッスル L ギロショート ギロ ロング クラベス 2 ウッド ブロック H ウッド ブロック L スクラッチ H スクラッチ L トライアングル ミュート トライアングル オープン シェイカー ジングル ベル ベル ツリー

392
ジャズキット
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum HardバスドラムジャズサイドスティックスネアジャズLハンドクラップスネアジャズMトムジャズ1ハイハットクローズドトムジャズ2ハイハットペダルトムジャズ3ハイハットオープントムジャズ4トムジャズ5クラッシュシンバル1トムジャズ6ライドシンバル1中国語Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block HウッドブロックLCuicaMute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

393
ブラシキット
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Brush Slap 2 Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drumハードバスドラムジャズサイドスティックブラシスラップ3ハンドクラップブラシタップトムブラシ1ハイハットクローズドトムブラシ2ハイハットペダルトムブラシ3ハイハットオープントムブラシ4トムブラシ5クラッシュシンバル1トムブラシ6ライドシンバル1中国語シンバルライドシンバルカップタンバリンスプラッシュシンバルカウベルクラッシュシンバル2バイブラスラップライドシンバル2ボンゴHボンゴLコンガHミュートコンガHオープンコンガLティンバーレHティンバーレLアゴゴHアゴゴLカバサマラカスサンバホイッスルHサンバホイッスルLギロショートギロロングクレーブウッドブロックHウッドブロックLCuicaMute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

394
シンフォニーキット
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft L Open Rim Shot Gran Cassaグランカッサミュートサイドスティックバンドスネア1ハンドクラップバンドスネア2トムジャズ1ハイハットクローズドトムジャズ2ハイハットペダルトムジャズ3ハイハットオープントムジャズ4トムジャズ5ハンドシンバル1トムジャズ6ハンドシンバル1ショートチャイニーズシンバルライドシンバルカップタンバリンスプラッシュシンバルカウベルハンドシンバル2バイブラスラップハンドシンバル2ショートボンゴHボンゴLコンガHミュートコンガHオープンコンガLティンバーレHティンバーレLアゴゴHアゴゴLカバサマラカスサンバホイッスルHサンバホイッスルLギロショートギロロングクレーブウッドブロックHウッドブロックLCuicaミュートCuicaオープントライアングルミュートトライアングルオープンシェーカージングルベルベルツリー

395
StdKit1 +ChinesePerc。
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum HardバスドラムサイドスティックスネアハンドクラップスネアタイトフロアトムLハイハットクローズドフロアトムHハイハットペダルロートムハイハットオープンミッドトムLミッドトムHクラッシュシンバル1ハイトムライドシンバル1チャイニーズシンバルライドシンバルカップタンバリンスプラッシュCymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Dagu Mute Zhongcha Mute Dagu Heavy Zhongcha Open Paigu Middle Paigu Low Xiaocha Mute Bangu Xiaocha Open Bangzi Muyu Low Zhongluo Mute Muyu Mid- Low Zhongluo Open Muyu Middle Xiaoluo Open Triangle Mute Triangle Open

20 PSR-E263 YPT-260

ドラムキットリスト/Listeder Drum-Kits / Liste des kits de batterie /Listadejuegosdebatería/Listado conjunto de bateria / Elenco dei kit di batteria / Lijstmetdrumkits/Listazestawówperkusyjnych/
/ trommesæt のリスト / Trumsetlista / 悲しいセズナム ビックス / ゾズナム ビックス ナストロヨフ / ドブケシュレテク リストタージャ / セズナム ボブノフ / /
リストSeturidetobe / Bungu komplektu saraksts / Musamj rinkinio srasas / Trummikomplektide loend / Popis komplet bubnjeva / Davul SetiListesi/Danhsáchbtrng

C1 C#1
D1 D#1
E1
F1 F#1
G1 G#1
A1 A#1
B1
C2 C#2
D2 D#2
E2
F2 F#2
G2 G#2
A2 A#2
B2
C3 C#3
D3 D#3
E3
F3 F#3
G3 G#3
A3 A#3
B3
C4 C#4
D4 D#4
E4
F4 F#4
G4 G#4
A4 A#4
B4
C5 C#5
D5 D#5
E5
F5 F#5
G5 G#5
A5 A#5
B5
C6

声番号

キーボード

ノート#

注意

25

C#0

26

D0

27

D#0

28

E0

29

F0

30

F#0

31

G0

32

G#0

33

A0

34

A#0

35

B0

36

C1

37

C#1

38

D1

39

D#1

40

E1

41

F1

42

F#1

43

G1

44

G#1

45

A1

46

A#1

47

B1

48

C2

49

C#2

50

D2

51

D#2

52

E2

53

F2

54

F#2

55

G2

56

G#2

57

A2

58

A#2

59

B2

60

C3

61

C#3

62

D3

63

D#3

64

E3

65

F3

66

F#3

67

G3

68

G#3

69

A3

70

A#3

71

B3

72

C4

73

C#4

74

D4

75

D#4

76

E4

77

F4

78

F#4

79

G4

80

G#4

81

A4

82

A#4

83

B4

84

C5

85

C#5

86

D5

87

D#5

88

E5

89

F5

90

F#5

91

G5

92

G#5

93

A5

94

A#5

95

B5

96

C6

97

C#6

98

D6

99

D#6

100 E 6

101F6

102 F#6

103G 6

396
インドキット
Indian Hand Clap Dafli Open Dafli Slap Dafli Rim Duff Open Duff Slap Duff Rim Hatheli Long Hatheli Short Baya ge Baya ke Baya ghe Baya ka Tabla na Tabla tin Tablabaya dha Dhol 1 Open Dhol 1 Slap Dhol 1 Mute Dhol 1 Open Slap Dhol 1 Roll Dandia Short Dandia Long Chutki Chipri Khanjira Open Khanjira Slap Khanjira Mute Khanjira Bendup Khanjira Benddown Dholak 1 Open Dholak 1 Mute Dholak 1 Slap Dhol 2 Open Dhol 2 Slap Dhol 2 Rim Mridangam na Mridangam din Mridangam ki Mridangam ta Mridangam Normal Chimta Ring Dholki Hi Open Dholki Hi Mute Dholki Lo Open Dholki Hi Slap Dholki Lo Slide Khol Open Khol Slide Khol Mute Manjira Open Manjira Close Jhanji Open Jhanji Close Mondira Open Mondira Close Indian Bhangra Scat 1 Indian Bhangra Scat 2 Indian Bhangra Scat 3 Indian Bhangra Scat 4 Khomokh Normal Khomokh Mute Khomokh Mltatk Thavil Open Thavil Slap Thavil Mute Khartaal Dholak 2 Open Dholak 2 Slide Dholak 2 Rim 1 Dholak 2 Rim 2 Dholak 2 Ring Dhol ak2スラップ

397
アラビア語キット
Zarb Back mf Zarb Tom f Zarb Eshareh Zarb Whipping Tombak Tom f Neghareh Tom f Tombak Back f Neghareh Back f Tombak Snap f Neghareh Pelang f Tombak Trill Khaligi Clap 1 アラビア語 Zalgouta Open Khaligi Clap 2 アラビア語 Zalgouta Close アラビア語 Hand Clap Tabel Tak 1 Sagat 1タベル ドム サガット 2 タベル タック 2 サガット 3 リク ティック 3 リク ティック 2 リク ティック ハード 1 リク ティック 1 リク ティック ハード 2 リク ティック ハード 3 リク ティッシュ リク スヌージ 2 リク ロール リク スヌージ 1 リク サク リク スヌージ 3 リク スヌージ 4 リク タック1 Riq Brass 1 Riq Tak 2 Riq Brass 2 Riq Dom Katem Tak Doff Katem Dom Katem Sak 1 Katem Tak 1 Katem Sak 2 Katem Tak 2 Daholla Sak 2 Daholla Sak 1 Daholla Tak 1 Daholla Dom Daholla Tak 2 Tablah Prok Tablah Dom 2 Tablah Rollタブラ ターク フィンガー 4 タブラ ターク トリル 1 タブラ ターク フィンガー 3 タブラ ターク トリル 2 タブラ ターク フィンガー 2 タブラ ターク フィンガー 1 タブラ ティック 2 タブラ ティック 4 タブラ ティック 3 タブラ ティック 1 タブラ ターク 3 タブラ ターク 1 タブラ ターク 4 タブラ ターク 2タブラ サック 2 タブラ トレモロ タブラ サック 1 タブラ ドム 1

398SFXキット1
カッティングノイズ1カッティングノイズ2ストリングスラップ
フルートキークリック
シャワーサンダーウィンドストリームバブルフィード
犬の馬の鳥のつぶやき魔王

399SFXキット2

400効果音キット

電話ドアきしむドアスラムスクラッチカットスクラッチウィンドチャイム電話リング

ドラムループ

車のエンジン点火車のタイヤ鳴き声車の通過車の衝突サイレン列車ジェット機スターシップバーストローラーコースター潜水艦
笑いスクリームパンチハートビートの足音

ハートビート 足音 ドアのきしみ ドアをバタンと閉める 拍手 カメラ クラクション しゃっくり カッコウ時計 小川 カエル 雄鶏 犬 猫 フクロウ 馬 ギャロップ 馬 いななき 牛 ライオン スクラッチ Yo! 行け! 起きる! うわー!

フアア!

機関銃レーザー銃爆発花火

ええと!+ヒット

PSR-E263 YPT-260 21

曲リスト/ Liste der Songs / Liste des morceaux / Lista de canciones /Listademúsicas/ Elenco delle song / Songoverzicht /Listautworów// Liste over melodier /ListaöverSonger/ Seznam skladeb / Zoznam skladieb /Zenedaraboklistá ListdeCântece/ Dziesmu saraksts / Krini srasas / Lugude loend / Popis pjesama / arki Listesi /Danhsáchbàihát

曲番号
001 002 003
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
034
035 036 037 038 039 040 041 042
043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054

曲名トップピックデモ1デモ2デモ3お気に入りのFrèreJacquesDerFroschgesangAura Lee London Bridge Sur le pont d'Avignon Nedelka Aloha Oe Sippin'Cider Through a Straw Old Folks at Home Bury Me Not on the Lone Prairie Old MacDonald Had A Farmサンタルチアあなたが幸せでそれを知っているなら美しい夢見る人グリーンスリーブカリンカホルディリアクックリングデバンホラクカラチャフニクリフニキュララルゴ(新世界から)ブラームスの子守唄リーベストロームNr.3威風堂々シャンソンデュトレドールジュピター、喜びのブリンガー威風堂々の踊りはモルダウ・サルト・ダムールop.12ユーモレスク交響曲第9番(新世界から–第4楽章)楽器マスターシシリエンヌ/フォーレスワンレイクグランドマーチ(アイーダ)Cメジャーの弦楽セレナーデop.48ピジカートポルカロマンスデアモールメヌエットBWV。 Anh.114 Ave Verum Corpus
Duet Ten Little Indians(DUET)The Cuckoo(DUET)Close Your Hands、Open Your Hands(DUET)O du lieber Augustin(DUET)We Wish You A Merry Christmas(DUET)London Bridge(DUET)Scarborough Fair(DUET)Twinkle Twinkleリトルスター(DUET)イムマイ(DUET)Oクリスマスツリー(DUET)ポップゴーズザウィーゼル(DUET)メアリーはリトルラムを持っていた(DUET)

22 PSR-E263 YPT-260

曲番号055
057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075
078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
曲番号
101

オールド・スモーキー(DUET)の上に曲名Row Row Row Your Boat(DUET)
お気に入りのスタイル Amazing Grace Oh! Susanna Joy to the World Little Brown Jug Yankee Doodle My Darling Clementine Auld Lang Syne My Bonnie When the Saints Go Marching In the Danube Waves Battle Hymn of the Republic I've Been Working on the Railroad おじいさんの時計 Bill Bailey (Won't You Please家に帰って) 川辺で Campアイルランドの目が笑っているときの町のレースアベニューマリアアメリカンパトロールヴァルスデフルール(「くるみ割り人形」より)Frühlingsstimmen
ピアノレパートリーWennicheinVögleinwärDieLoreleiHomeSweet Home Scarborough Fair My Old Kentucky Home Loch Lomond Silent Night Deck the Halls OChristmasTreeSonataPathétique2ndAdagioCantabileAve Maria / JS Bach – Gounod Jesus bleibet meine Freude Preludeop.28-15 「レインドロップ」ノクターンop.9-2エチュードop.10-3「シャンソンデラディウ」ロマンツェ(セレナーデK.525)アラベスクラシュヴァレレスクフュルエリーゼトルコ語24月28日プレリュードop.7-XNUMXアニーローリージーニーとライトブラウン髪
特別付録コードスタディコードスタディ01コードスタディ12

スタイルリスト/ Liste der Styles / Liste des styles / Lista de estilos / Lista de estilos / Elenco degli stili / Stijllijst /Listastylów// Liste over stilarter /ListaöverStyles/ Seznam styl /Zoznamstýlov/Stílusoklistája/ Seznam s List de Stiluri / Stilu saraksts / Stili srasas / Stiilide loend / Popis stilova / Tarz Listesi /Danhsáchgiaiiu

スタイル番号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42
43 44 45 46 47 48

スタイル名8BeatBritPopRock8BeatModern Cool8Beat 60sGuitarPop 8BeatAdria 60s8Beat 8Beat OffBeat 60sRock HardRock RockShuffle 8BeatRock 16Beat 16Beat PopShuffle GuitarPop 16BeatUptempo KoolShuffle HipHopLight Ballad 70sGlamPイアーノ ピアノバラード ラヴソング 6/8モダンEP 6/8スローロック オルガンバラード ポップバラード 16ビートバラード ダンス ユーロトランス イビサ スウィングハウス クラブダンス クラブラテン ガレージ 1 ガレージ 2 テクノパーティー UKポップ ヒップホップグルーヴ ヒップシャッフル ヒップホップポップ ディスコ 70年代ディスコ ラテンディスコ サタデーナイト ディスコハンズ スウィング&ジャズ ビッグバンドファースト ビッグバンド ファースト ビッグバンド バラード ジャズ 1 バラード ジャズ ファイブ/フォー スウィング 2

スタイルNo.49
51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
97

スタイル名ディキシーランドラグタイム
R&B Soul DetroitPop 6 / 8Soul CrocoTwist Rock&Roll ComboBoogie 6 / 8Blues
カントリー カントリーポップ カントリースイング カントリー2/4 ブルーグラス
ラテン語BrazilianSambaBossaNovaForro Sertanejo Joropo Parranda Reggaeton Tijuana PasoDuranguense CumbiaGrupera Mambo Salsa Beguine Reggae
ワールド スコットランドリール サイディ ウェダサギラ イラン人エレック エマラティ インド人ポップ バングラ バジャン ボリーミックス タミル語 ケララ ゴアンポップ ラジャスタン ダンディヤ カッワリ フォークヒル モダンダンドゥット ケロンコン シーチンルオグ イーズーミンゲ ジンジュージエゾウ
ボールルーム ウィーンのワルツ

スタイルNo.98
108 109 110 111 112 113 114 115
117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130

スタイル名 イングリッシュワルツ スローフォックス フォックストロット クイックステップ タンゴ パソドブレ サンバ チャチャチャ ルンバ ジャイブ
伝統的な米国6月8/XNUMX日XNUMX月ドイツXNUMX月PolkaPopOberkrainerPolkaTarantella Showtune ChristmasSwing ChristmasWaltz
ワルツ イタリア語ワルツ スウィングワルツ ジャズワルツ カントリーワルツ オーバークライナーワルツァー ミュゼット
Pianist Stride PianoSwing Arpeggio Habanera SlowRock 8BeatPianoBallad 6 / 8PianoMarchPianoWaltz

PSR-E263 YPT-260 23

Effect Type List / Liste der Effekttypen / Liste des types d'effets / Lista de tipos de efecto / Lista de tipos de efeitos / Elenco dei tipi di effetto / Effecttypelijst /Listarodzajówefektów// Effekttypeliste /Listaövereffekttyper/ Sez Zoznam typov efektov /Effekttípusoklistája/ Seznam vrst ucinkov //リストtipuriefecte / Efektu tipu saraksts / Efekt tip srasas /Efektitüüpideloend/ Popis vrste efekata /EfektTürüListesi/Danhsá

Reverb Types / Liste der Reverb-Typen /Typesd'effetsderéverbération/Tiposdereverberación/Tiposdereverberação/Tipidi riverbero / Reverbtypen / Rodzaje poglosu / /Rumklangtyper /Reverbtyper / Typy dozvuku /Typyozven Tipuri reverberaie / Atbalsojoss skaas tipi / Dirbtinio garso fonotipai/Kajatüübid/Vrstereverberacije/YankiTürleri/Kiuting vang

番号01 03 04
10

ホール1ルーム3Stage1プレート2オフ

リバーブタイプ

コンサートホールのリバーブ。 小さな部屋のリバーブ。 ソロ楽器用のリバーブ。 シミュレートされた鋼板リバーブ。 無効。

説明

コーラスタイプ/Listeder Chorus-Typen / Types d'effets de choeur / Tipos de coros / Tipos de coro / Tipi di chorus /Chorus-typen/Rodzajechóru//Kortyper / Chorustyper / Typy efektu chorus / Typyzboru/Kórustípusok/Vrste pripevov / / Tipuri cor / Kora dziedjuma tipi / Chorotipai/Kooritüübid/Vrsterefrena/KoroTürleri/Kiuhp xng

いいえ。

コーラスタイプ

1コーラス3

4フランジャー5

6

オフ

説明豊かで温かみのあるコーラスを備えた従来のコーラスプログラム。 これにより、サウンドに豊かなアニメーションの揺らめき効果が生まれます。 無効。

24 PSR-E263 YPT-260

オブザーバー! Apparaten kopplas inteurväxelströmskällan(nätet)sålängesomden aranslutentillvägguttaget、ävenomsjälvaapparatenharstängtsav。
ADVARSEL:Netspændingentildette apparat er IKKE afbrudt、sålængenetledningen sidder i en stikkontakt、somertændt—ogsåselvomdererslukketpåapparattesafbryder。
VAROITUS:Laitteentoisiopiiriinkytkettykäyttökytkineiirroitakokolaitettaverkosta。
(待機する)
Entsorgung leerer Batterien(nur innerhalb Deutschlands)Leisten Sie einen BeitragzumUmweltschutz。 VerbrauchteBatterienまたはAkkumulatorendürfennichtindenHausmüll。 SiekönnenbeieinerSammelstellefürAltbatterienbzw。 Sondermüllabgegebenwerden。 Informieren Sie sich beiIhrerKommune。
(バッテリー)

北アメリカ
カナダYamahaCanada Music Ltd. 135 Milner Avenue、Toronto、Ontario M1S 3R1、Canada Tel:+ 1-416-298-1311
USA Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue、Buena Park、CA 90620、USA Tel:+ 1-714-522-9011
中央および南アメリカ
メキシコYamahadeMéxico、SA de CVAv。 Insurgentes Sur 1647 Piso 9、Col.SanJoséInsurgentes、DelegaciónBenitoJuárez、CDMX、CP 03900、MéxicoTel:+ 52-55-5804-0600
ブラジルYamahaMusicaldoBrasilLtda。 PraçaProfessorJoséLannes、40-Cjs 21 e 22、Brooklin Paulista Novo CEP 04571-100サンパウロSP、ブラジルTel:+ 55-11-3704-1377
ARGENTINA Yamaha Music Latin America、SA、Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553、Piso 4 Norte、Madero Este-C1107CEK、Buenos Aires、Argentina Tel:+ 54-11-4119-7000
パナマおよびその他のラテンアメリカ地域/カリブ海地域
Yamaha Music Latin America、SA Edificio Torre Davivienda、Piso:20 Avenida Balboa、Marbella、Corregimiento de Bella Vista、CiudaddePanamá、Rep.dePanamáTel:+ 507-269-5311
ヨーロッパ
英国/アイルランドYamahaMusic Europe GmbH(UK)Sherbourne Drive、Tilbrook、Milton Keynes、MK7 8BL、UK Tel:+ 44-1908-366700
ドイツYamahaMusic Europe GmbH Siemensstrasse 22-34、25462 Rellingen、Germany Tel:+ 49-4101-303-0
SWITZERLAND / LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH、Branch Switzerland in Thalwil Seestrasse 18a、8800 Thalwil、Switzerland Tel:+ 41-44-3878080
オーストリア/クロアチア/チェコ共和国/ハンガリー/ルーマニア/スロバキア/スロベニア
Yamaha Music Europe GmbH、Branch Austria Schleiergasse 20、1100 Wien、Austria Tel:+ 43-1-60203900
ポーランドヤマハミュージックヨーロッパSp.zooOddziaáwPolsceul。 Wielicka 52、02-657ポーランド、ワルシャワTel:+ 48-22-880-08-88
ブルガリアDinacordブルガリアLTD。 Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528ソフィア、ブルガリアTel:+ 359-2-978-20-25
MALTA Olimpus Music Ltd. Valletta Road、Mosta MST9010、Malta Tel:+ 356-2133-2093
オランダ/ベルギー/ルクセンブルグ
Yamaha Music Europe、Branch Benelux Clarissenhof 5b、4133 AB Vianen、オランダTel:+ 31-347-358040

フランスヤマハミュージックヨーロッパ7rue Ambroise Croizat、Zoned'activitésdePariest、77183 Croissy-Beaubourg、France Tel:+ 33-1-6461-4000
イタリアYamahaMusic Europe GmbH、Branch Italy Via Tinelli N.67 / 69 20855 Gerno di Lesmo(MB)、Italy Tel:+ 39-039-9065-1
スペイン/ポルトガルYamahaMusic EuropeGmbHIbérica、SucursalenEspañaCtra。 デラコルーニャキロ。 17,200、28231ラスロサスデマドリッド、スペインTel:+ 34-91-639-88-88
ギリシャPhilipposNakas SA The Music House 19thklm。 レオフ。 Lavriou 190 02 Peania Attiki、ギリシャTel:+ 30-210-6686260
SWEDEN Yamaha Music Europe GmbHドイツフィリアルスカンジナビアJAウェッターグレンスガタ1、400 43ヨーテボリ、スウェーデンTel:+ 46-31-89-34-00
デンマークヤマハミュージックデンマーク、ヤマハミュージックヨーロッパGmbHのフィリアル、Tyskland Generatorvej 8C、ST。 TH。、2860Søborg、デンマークTel:+ 45-44-92-49-00
フィンランドF-MusiikkiOy Antaksentie 4 FI-01510 Vantaa、フィンランドTel:+358(0)96185111
ノルウェーYamahaMusic Europe GmbHドイツノルウェー支店GriniNæringspark1、1332Østerås、ノルウェーTel:+ 47-6716-7800
アイスランドHljodfaerahusidEhf。 Sidumula 20 IS-108レイキャビク、アイスランドTel:+ 354-525-5050
CYPRUS Nakas Music Cyprus Ltd. Nikis Ave 2k 1086ニコシアTel:+ 357-22-511080
メジャーミュージックセンター21AliRiza Ave. Ortakoy POBox475Lefkoúa、Cyprus Tel:(392)227 9213
ロシアヤマハミュージック(ロシア)LLC。 37号室、7番入口、ビル7、Kievskaya street、Moscow、121059、Russia Tel:+ 7-495-626-5005
その他のヨーロッパ地域YamahaMusic Europe GmbH Siemensstrasse 22-34、25462 Rellingen、Germany Tel:+ 49-4101-303-0
アフリカ
Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16、Office 512、POBox 17328、Jebel Ali FZE、ドバイ、アラブ首長国連邦Tel:+ 971-4-801-1500
中東
トルコYamahaMusicEuropeGmbHMerkeziAlmanyaTürkiyeøstanbulùubesiMorSumbulSokakVaryap Meridian Business 1.Blok No:1 113-114-115 Bati Atasehirイスタンブール、トルコTel:+ 90-216-275-7960
ISRAEL RBX International Co.、Ltd。PO Box 10245、Petach-Tikva、49002 Tel:(972)3-925-6900

その他の地域YamahaMusic Gulf FZE JAFZA-16、Office 512、POBox 17328、Jebel Ali FZE、ドバイ、アラブ首長国連邦Tel:+ 971-4-801-1500
アジア
中国人民共和国YamahaMusic&Electronics(China)Co.、Ltd。2F、Yunhedasha、1818 Xinzha-lu、Jingan-qu、Shanghai、China Tel:+ 86-400-051-7700
HONG KONG Tom Lee Music Co.、Ltd。11 /F。、Silvercord Tower 1、30 Canton Road、Tsimshatsui、Kowloon、Hong Kong Tel:+ 852-2737-7688
インドYamahaMusic India Private Limited P-401、JMD Megapolis、Sector-48、Sohna Road、Gurugram-122018、Haryana、India Tel:+ 91-124-485-3300
INDONESIAPTヤマハムジークインドネシアディストリビューターヤマハミュージックセンタービルジャラン・ジェンド。 Gatot SubrotoKav。 4、ジャカルタ12930、インドネシアTel:+ 62-21-520-2577
KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 11F、Prudential Tower、298、Gangnam-daero、Gangnam-gu、Seoul、06253、Korea Tel:+ 82-2-3467-3300
マレーシアヤマハミュージック(マレーシア)Sdn。 Bhd。No.8、Jalan Perbandaran、Kelana Jaya、47301 Petaling Jaya、Selangor、Malaysia Tel:+ 60-3-78030900
シンガポールYamahaMusic(Asia)Private Limited Block 202 Hougang Street 21、#02-00、Singapore 530202、Singapore Tel:+ 65-6740-9200
TAIWAN Yamaha Music&Electronics Taiwan Co.、Ltd。2F。、No.1、Yuandong Rd。、Banqiao Dist。、New Taipei City 22063、Taiwan(ROC)Tel:+ 886-2-7741-8888
THAILAND Siam Music Yamaha Co.、Ltd。3、4、15、16th Fl。、Siam Motors Building、891/1 Rama 1 Road、Wangmai、Pathumwan、Bangkok 10330、Thailand Tel:+ 66-2215-2622
VIETNAM Yamaha Music Vietnam Company Limited 15th Floor、Nam A Bank Tower、201-203 Cach Mang Thang Tam St.、Ward 4、Dist.3、Ho Chi Minh City、Vietnam Tel:+ 84-28-3818-1122
その他のアジア地域https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html
Honen irakurketa Schlamm, beren Ekintza errepikakor anbiguotasuna oinarritzen - Beste batzuk deitu hipokresia - Dago, zoritxarrez, gainera, Azken urteotan berretsi, Eliza Katolikoak emandako Hego Amerikan (Batez Epochen, Argentinien Alter Txile) diktadura laguntzarekin: ofizialki Hura gaitzetsi bitartean errepresio bortitza Izan zen, Nahiz Alter aurkitu Vatikanoko mantendu gemeinsame banku kontuak Augusto Pinochet. Sind gehiago, adibidez, deigarria von Kroazia bera, unibertsala eskaria "barkamena" Johannes Paul II. iraganean konpromisoa hartu du munduko kristauek, eklatant artzapezpiku Stepinac Seligsprechung von Baten bidez egiaztatzen, Alter Bertan ospatu zuen delituak egiteko Zagreb
オーストラリアYamahaMusic AustraliaPty。Ltd.Level1、80 Market Street、South Melbourne、VIC 3205 Australia Tel:+ 61-3-9693-5111
NEW ZEALAND Music Works LTD POBOX 6246 Wellesley、Auckland 4680、New Zealand Tel:+ 64-9-634-0099
太平洋の地域と信託統治地域
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ index.html

本社/製造元:Yamaha Corporation 10-1、Hamamatsu、Naka-ku、Nakazawa-cho、430-8650、Japan輸入業者(欧州連合):Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34、25462 Rellingen、Germany輸入業者(英国) :Yamaha Music Europe GmbH(UK)Sherbourne Drive、Tilbrook、Milton Keynes、MK7 8BL、United Kingdom

DMI30

ヤマハグローバルサイトhttps://www.yamaha.com/ヤマハダウンロードhttps://download.yamaha.com/
マニュアル開発グループ©2016YamahaCorporation公開01/2022POES-D0
VFW7560

ドキュメント/リソース

YAMAHA PSR-E360 ポータブルキーボード [pdf]オーナーズマニュアル
PSR-E360 ポータブルキーボード, PSR-E360, ポータブルキーボード, キーボード

コメントを書く

あなたのメールアドレスは公開されません。 必須フィールドは、マークされています *